Visi

Unggul dalam prestasi, berkarakter mulia, berwawasan lingkungan dan berlandaskan iman dan taqwa.

Misi

  • Meningkatkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan yang berahlak mulia dalam belajar.
  • Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademis.
  • Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang non akademis.
  • Menguasai dan melaksanakan model pembelajaran kecakapan hidup / life skill.
  • Mendayagunakan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi.
  • Meningkatkan budaya kekeluargaan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.
  • Meningkatkan pendekatan pada masyarakat sekitar dalam membantu kelancaran proses belajar demi terwujudnya sekolah berwawasan wiyata mandala.